^Naar boven

Stichting "Alde Fryske Tsjerken"

Overdracht kerk aan St. Alde Fryske Tsjerken     20160419 113715


Op 24 september 2021 was de officiële overdracht van de kerk aan de St. Alde Fryske Tsjerken. In verband corona konden we helaas niet alle gemeenteleden uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Er zijn wel foto’s gemaakt en de overdracht was via een livestream te volgen; de livestream is nog terug te zien op: https://gestreamd.nl/harich/  ( In de onderste balk kun je 30 minuten vooruit scrollen, dan begint de echte overdracht)

Na ontvangst met koffie/thee/oranjekoek en een welkomstwoord door Rommie van der Heide, bureaumanager bij de St. Alde Fryske Tsjerken was het woord aan Durk Tuinier, voorzitter van de kerkenraad.


Onderstaand een korte samenvatting van de toespraak.


Durk neemt ons mee in het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot deze overdracht van de kerk aan de stichting.

Het doel van de kerkenraad was om de kerk te behouden voor onze beide dorpen voor kerk-, trouw- en rouwdiensten en dat de kerk goed wordt onderhouden. De kans is immers aanwezig dat onze gemeente - de bemensing van de kerkenraad is een probleem en we hebben te maken met een teruglopend aantal leden - zal opgaan in een andere kerkelijke gemeente. En wat gebeurt er dan met onze kerk? Ook tijdens een ledenvergadering van Plaatselijk Belang werd het belang van het behoud van de kerk voor onze dorpen onderschreven. Met de overdracht van de kerk aan de stichting blijft de kerk van onze dorpen.

“It fielt dûbel”. Rationeel zetten we een geweldige stap en ontzorgen we de volgende generatie voor het onderhoud, maar het gevoel zegt wat zou het mooi geweest zijn als onze kerkgemeenschap zo bloeiend was dat dit niet nodig is. De werkelijk is anders.

Een citaat uit de notulen van 1650, opgenomen in het boek dat in 2013 is uitgegeven ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de kerk.

“De door de storm geteisterde en ingestorte kerk werd met geld van Harichster en de Staten van Fryslân herbouwd. Het geschonken bedrag van de Staten viel behoorlijk tegen. De helft van het gevraagde bedrag werd maar toegezegd. De Harichster floreenplichtigen (= belastingbetalers) moesten alle zeilen bijzetten om het bedrag voor de nieuwbouw van de kerk boven water te krijgen. Uiteindelijk lukte dat en in 1663 was de kerk klaar en konden de diensten in de kerk weer gehouden worden.” Hieruit blijkt dat in 1650 (en ook in 1979 na de brand) veel van onze dorpsgenoten werd gevraagd.

De kerk zal nu worden bestuurd door de Plaatselijke Commissie met leden uit onze dorpsgemeenschap. Ondersteund door de Stichting Alde Fryske Tsjerken wordt de kerk en haar activiteiten behouden voor beide dorpen. Het geld ooit en nog steeds door leden van de gemeente opgebracht blijft altijd beschikbaar voor onderhoud van dit kerkgebouw.

Afsluitend: Hiermee is de cirkel rond. In 1650 ging bijna de gehele dorpsgemeenschap naar de kerk, nu is de kerk behouden voor de hele dorpsgemeenschap.

 

FRM 7321

Hieronder het gehele verslag en de link van de film

 

Het gehele Verslag van de overdracht v d kerk Harich aan de St Alde Fr Tsjerken

Film van de overdracht, na 30 minuten begint hij. In de onderste balk kun je 30 minuten vooruit: https://gestreamd.nl/harich/

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen